Weddingplanners van Dinger Wedding ★ Zorgeloos trouwen en genieten van de bruiloft.

Diensten van Dinger Productions

Algemene voorwaarden - Afdelingsvoorwaarden

Artikel 1 - Definities
In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan:
Opdrachtgever: De persoon of bedrijf die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden.
Opdrachtnemer: De persoon of bedrijf die de opdracht heeft aanvaard of een opdracht aanvaard waarbij voorafgaande een offerte of aanbod heeft uitgebracht.
Informatiedragers: Magnetische banden en schijven, optische schijven en alle andere middelen.
Gehuurde: Materiaal wat voor een bepaalde periode gehuurd is door een opdrachtgever
Beelddrager: De drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, duplicaat, polaroid, Cd-rom, DVD of memory stick.
Artiest: Iedere artiest, groep van artiesten of musici alsmede betrokken technici en/of iedere vertegenwoordiger die gemachtigd is rechtshandelingen te verrichten namens de individuele artiest, groep van artiesten of musici alsmede betrokken technici die zich jegens de opdrachtnemer tot het geven van een artistieke prestatie (optreden) respectievelijk hebben verbonden.
Leverancier: Personen of bedrijven die producten of diensten leveren aan opdrachtnemer.
Overeenkomst: De tussen partijen gesloten overeenkomst waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn verklaard.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
2.1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle handelingen, leveranties en werkzaamheden van de opdrachtnemer, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten door of in opdracht van de opdrachtnemer t.b.v. de opdrachtgever. Voor alle aanbiedingen, gelden de algemene bepalingen zoals hierna vermeld. Ook indien door opdrachtgever andere voorwaarden van toepassing word verklaard, zullen deze voor opdrachtnemer  niet gelden, tenzij het uitdrukkelijk en schriftelijk wordt overeengekomen.
2.2.Door het vragen van offerte c.q. het plaatsen van een opdracht wordt de opdrachtgever geacht de voorwaarden van de opdrachtnemer te hebben aanvaard.

Artikel 3 - Offertes, aanbiedingen, reserveringen
3.1. Het enkel uitbrengen van een, al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling, verplicht de opdrachtnemer niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.
3.2. Aanbiedingen van de opdrachtnemer zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard.
3.3. Een aanbod, offerte of overeenkomst wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen 14 dagen is aanvaard.
3.4. Afbeeldingen gebruikt voor het maken van een offerte of aanbieding kunnen afwijken ten t.o.v. de geleverde producten en/of diensten.
3.5. Het vaststellen / reserveren van gehuurde producten staan enkel vast / gereserveerd na een huurovereenkomst te hebben getekend door opdrachtgever en na voorafgaande betaling van de vastgestelde prijs en borg, bepaald door de opdrachtnemer.
3.6. De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend. Aan druk-, zetfouten en verschrijvingen alsmede aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 4 - Prijs
4.1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.), transport, bezorgkosten en andere door de overheid opgelegde heffingen
4.2. De prijs die de opdrachtnemer voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
4.3. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
4.4. Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen in een jaar voorafgaande aan de overeenkomst een of meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij gebruikte productiemethoden en gehanteerde calculatietarieven worden berekend.
4.5. Indien slechts bij wijze van schatting een prijs is afgegeven dient men rekening te houden met een bedrag op basis van nacalculatie, die bij een hoge overschrijding (40% meer dan schattingsprijs )gemeld word door de opdrachtnemer.

Artikel 5 - Prijswijzigingen
5.1. De opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, fabrikanten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of
reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.
5.2. Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever die de opdrachtnemer tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.
5.3. De opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk gehouden de prijs te verlagen indien de opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder begrepen auteurscorrecties of gewijzigde instructies na de ontvangst van werktekeningen, modellen en van zet- , druk- en andere proeven. De opdrachtnemer zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door hem te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.
5.4. De prijzen betreffen diensten en goederen geleverd door derden.(toeleveranciers) zijn niet inbegrepen in de prijzen te voldoen aan de opdrachtnemer. Eventuele bijkomende kosten, berekend door toeleveranciers of anderen, zijn ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 6 - Totstandkoming, inhoud overeenkomst
6.1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever schriftelijk (c.q. per mail) een aanbod van de opdrachtnemer aanvaardt.
6.2. Indien de opdrachtnemer de opdracht heeft gekregen en met de uitvoering en/of aanpassing van een offerte is begonnen, nog zonder dat er een overeenkomst tot opdracht tot stand is gekomen, is de aanvrager alle kosten ter voorbereiding verschuldigd. Hiermee worden o.a. onderzoekskosten bedoeld ter verkrijging van meer informatie dan welke staat omschreven in de offerte, kosten ten behoeve van locatiebezichtigingen, gesprekken op locatie bij aanvrager e.d. bedoeld.  Wanneer de opdrachtnemer de ondertekende opdrachtbevestiging, door opdrachtgever of artiest, niet binnen 14 dagen na verzending, door de opdrachtnemer, retour ontvangen heeft, dan heeft de opdrachtnemer, behoudens haar recht op nakoming van de overeenkomst, het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder dat zij ter zake tot enige schadevergoeding gehouden is.
6.3. De inhoud van de overeenkomst bestaat uit specificaties omtrent de werkzaamheden van de opdrachtnemer.

Artikel 7 - Wijzigen van de overeenkomst
7.1.  Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig in overleg de overeenkomst aanpassen.
7.2.  Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. de opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
7.3.  Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
7.4.  De opdrachtnemer zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging en/of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan de opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.
7.5.  De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om wettelijke opgelegde prijsstijgingen, die plaatsvinden tussen opdrachtbevestiging en de uitvoering ervan, aan de opdrachtgever door te berekenen. De opdrachtnemer is verplicht deze prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever mede te delen en toe te lichten.
7.6. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal de opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 8 - Annulering en opschorting van de overeenkomst
8.1. De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat de opdrachtnemer met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor de opdrachtnemer ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door de opdrachtnemer geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die de opdrachtnemer al ter voorbereiding heeftgemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.
8.2 De opdrachtnemer heeft ten alle tijden het recht een overeenkomst, of wijzigingen daarin, te weigeren en/of te beëindigen, in geval de opdracht in strijd is met enig wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling. De opdrachtnemer heeft tevens het recht een overeenkomst te beëindigen/te weigeren, indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden.
8.3.  Indien de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerde onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen, is de opdrachtnemer gerechtigd naar eigen inzicht af te wijken van de reeds gesloten overeenkomst, dan wel deze op kosten van de nalatige partij geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
8.4.  Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft de opdrachtnemer recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.
8.5.  De opdrachtnemer is bevoegd de nakoming en van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en/of  na het sluiten van de overeenkomst de opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede gronden geven tot vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen en/of opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid onvoldoende is of uitblijft.
8.6.  Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien de opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
8.7.  Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door de opdrachtnemer gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden en € 15,- administratiekosten als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden.
De annuleringskosten bedragen :                

Voor feesten en evenementen                    
40 %  van de som van de opdracht bij opzegging tot 6 weken voor de levering.
60 %  van de som van de opdracht bij opzegging tot 4 weken voor de levering.
80 %  van de som van de opdracht bij opzegging tot 2 week voor levering.
100% van de som van de opdracht bij opzegging op de dag zelf.

Voor drukwerkzaamheden                         
40 %  van de som van de opdracht bij opzegging tot 6 dagen voor de levering.
60 %  van de som van de opdracht bij opzegging tot 4 dagen voor de levering.
80 %  van de som van de opdracht bij opzegging tot 2 dagen voor levering.
100% van de som van de opdracht bij opzegging op de dag zelf.

Voor film- en fotografische werkzaamheden
40 %  van de som van de opdracht bij opzegging tot 6 dagen voor de levering.                                    
60 %  van de som van de opdracht bij opzegging tot 4 dagen voor de levering.
80 %  van de som van de opdracht bij opzegging tot 2 dagen voor levering.
100% van de som van de opdracht bij opzegging op de dag zelf.

Voor verhuur                                               
40 %  van de som van de opdracht bij opzegging tot 6 dagen voor de levering.
60 %  van de som van de opdracht bij opzegging tot 4 dagen voor de levering.
80 %  van de som van de opdracht bij opzegging tot 2 dagen voor levering.
100% van de som van de opdracht bij opzegging op de dag zelf.

Voor promotiemateriaal                              
30 %  van de som van de opdracht bij opzegging tot 4 weken voor de levering.
60 %  van de som van de opdracht bij opzegging tot 3 weken voor de levering.
90 %  van de som van de opdracht bij opzegging tot 2 week voor levering.
100% van de som van de opdracht bij opzegging tot 1 week voor levering.

8.8. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de opdrachtnemer, zal opdrachtnemer in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
8.9. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
- Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
- Na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de
opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
- Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
8.10. Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
8.11. Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
8.12. De opdrachtgever kan een door hem gesloten overeenkomst  annuleren, maar blijft verplicht het overeengekomen bedrag te betalen, ook bij bijzondere omstandigheden zoals slecht weer.

Artikel 9 - Uitvoering van de overeenkomst
9.1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden.
9.2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de opdrachtgever behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
9.3. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat de opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of niet volledige gegevens.
9.4. Opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer dan wel door de opdrachtnemer ingeschakelde derden, voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
9.5. Werknemers, stagiaires en/of derden hebben geen recht om de opdrachtnemer als ondernemer op welke wijze ook te verbinden. Opdrachten door hen opgenomen zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door een werknemer die daartoe schriftelijk gemachtigd is en aan u bevestigd. Wij behouden ons het recht voor om opdrachten te weigeren, of goederen te leveren waarvoor wij zulke bevestiging niet gegeven hebben.
9.6. Opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer of derden welke in opdracht van de opdrachtnemer werken voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 10 - Uitvoering van de drukwerkzaamheden
10.1. De opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van de opdrachtnemer ontvangen zet- , druk of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan de opdrachtnemer terug te zenden.
10.2. Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat de opdrachtnemer de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
10.3. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
10.4. Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.
10.5. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet- , druk- of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of
schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.
10.6. Opdrachtgever dient rekening te houden met maximaal 10% drukwerkverlies, dit vanwege onvoorziene situaties. Bij meer dan 10% word het factuur bedrag naar eigen inzicht van de opdrachtnemer worden aangepast.
10.7. Ten aanzien van de kwaliteit en het gramgewicht van papier en karton worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt de afwijkingen die zijn toegestaan krachtens de tolerantienormen vermeld in de Algemene leveringsvoorwaarden van de Vereniging van Papiergroothandelaren. De desbetreffende voorwaarden liggen bij de opdrachtnemer ter inzage. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever op diens verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden toezenden.

Artikel 11 - Uitvoering van artiesten
11.1.
De opdrachtgever verklaart met de prestaties van de artiest, alsmede met de soort of aard van de gecontracteerde prestaties volledig bekend te zijn.
11.2. De opdrachtgever garandeert dat er een goede accommodatie zal zijn, waar de artiest zich kan kleden en waar de artiest kan vertoeven tijdens de pauzes. Die accommodatie dient van redelijke afmetingen te zijn, behoorlijk verwarmd te kunnen worden en te zijn voorzien van een goede verlichting, van spiegels en stopcontacten; de betreffende accommodatie dient deugdelijk afgesloten te kunnen worden en zich te bevinden binnen redelijke afstand van sanitaire voorzieningen.
11.3. De opdrachtgever garandeert dat er op de plaats van het optreden een deugdelijk podium zal zijn met inbegrip van noodzakelijke geaarde stroomvoorzieningen, waarop voldoende ruimte is om alle voor het optreden benodigde apparaten, attributen, licht - en geluidsinstallaties, (muziek) instrumenten etc. te plaatsen en waarop zonder gevaar voor schade en stroomstoringen kan worden opgetreden. opdrachtgever garandeert dat het podium en geaarde stroomvoorziening, in geval van optreden in open lucht, deugdelijk afgeschermd en afgedekt is, dusdanig dat de weersomstandigheden, - ook onverwachte – geen schade kunnen toebrengen aan de artiest, diens kleding, attributen, apparatuur en andere zaken.
11.4. De opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn dat artiest en betrokken technici recht hebben op het nuttigen van consumpties per uur gedurende het gehele optreden, inclusief opbouw en afbraak van voor het optreden benodigde apparatuur, attributen, licht - en geluidsinstallaties, (muziek) instrumenten etc.
11.5. Indien de accommodatie het geluid – c.q. lichtvoorziening wordt verzorgd door opdrachtgever en niet voldoet aan de gestelde eisen, is de opdrachtnemer gemachtigd het optreden geen doorgang te laten vinden. opdrachtgever blijft in voorkomende gevallen verplicht het overeengekomen bedrag in het geheel te voldoen aan de opdrachtnemer.
11.6. De opdrachtgever garandeert dat er zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer geen geluid - en beeldopname van het optreden zullen worden vervaardigd en dat er geen geluidsdragers, affiches, foto’s en/of andere artikelen waarbij de naam, beeltenis en/of logo van de artiest worden gebruikt, voor of tijdens of direct na het optreden worden verkocht in of in de directe omgeving van de locatie waar wordt opgetreden.
11.7. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de gevolgen van apparatuurschade, ontstaan door (voor, tijdens of na het concert en/of optreden) gevolgen van storingen in de stroomvoorziening, alsmede voor schade aan, zoekraken van of eventuele schade door publiek toegebracht aan accommodaties, decoraties, geluid - en lichtinstallaties, kermisattracties of kledingstukken en alle verdere attributen, tijdens de voorbereiding van het concert, optreden, festiviteit, evenement en theaterproductie, tijdens de uitvoering zelf en na afloop van de uitvoering in de locatie en kleedkamers door het publiek toegebracht.
11.8. De opdrachtgever staat bij het aangaan van de overeenkomst in voor het aanwezig zijn van de noodzakelijke vergunningen t.b.v. het optreden en daar bij vereiste muziek.
11.9. Eventuele Buma/Stemra rechten komen voor rekening van de opdrachtgever tenzij anders is overeengekomen.  De auteursrechten worden berekend over het totale overeengekomen bedrag.
11.10. Bij her contracteren van de vermelde artiest(en) verplicht opdrachtgever zich dit alleen en uitsluitend via de opdrachtnemer te doen plaatsvinden. opdrachtgever kan zich niet beroepen op het feit dat de genoemde artiest(en) via derden of voor derden met uitsluiting van de opdrachtnemer is gecontracteerd.
11.11. Ziekte of arbeidsongeschiktheid van de artiest alsmede alle andere omstandigheden die voor de artiest overmacht opleveren gelden mede als overmacht voor de opdrachtnemer. De opdrachtnemer is verplicht de
opdrachtgever van voormelde omstandigheden op de hoogte te stellen, zodra zij zelf van die omstandigheden op de hoogte is.
11.12. De opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst te annuleren, tot uiterlijk 4 dagen voor het geplande optreden, in geval de gecontracteerde artiest op het tijdstip van optreden een televisieoptreden, televisieopname of een optreden buiten de Benelux landen heeft. In dat geval zal de opdrachtgever van de opdrachtnemer of artiest geen schadevergoeding kunnen vorderen.

Artikel 12 - Uitvoering van fotografisch werk
12.1. Bij openbaarmaking van een Fotografisch werk dient de opdrachtgever terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan de opdrachtnemer te doen toekomen.
12.2. Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de opdrachtgever.
12.3. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de opdrachtnemer vastgesteld.
12.4. Indien niet is overeengekomen dat beelddragers in het bezit van de opdrachtgever blijven, heeft deze onverwijld na het overeengekomen gebruik voor kosteloze retournering aan de opdrachtnemer zorg te dragen. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van de opdrachtnemer.
12.5. Indien Fotografische werken als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal de opdrachtgever deze onverwijld na het overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van de opdrachtnemer.
12.6. Indien een Beelddrager niet binnen vier weken na de overeengekomen termijn aan de opdrachtnemer is geretourneerd, wordt hij als vermist beschouwd.
12.7. In geval van vermissing of beschadiging van een Beelddrager is de opdrachtgever gehouden de schade die de opdrachtnemer hierdoor lijdt te vergoeden.
12.8. beelddragers blijven eigendom van de opdrachtnemer. De opdrachtgever heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
12.9. De opdrachtgever is niet alleen verplicht tot tijdige retournering van de origineel aan hem verzonden beelddragers aan de opdrachtnemer, maar hij zal ook geen enkel vervaardigd duplicaat in welke vorm dan ook van de beelddragers en/of ontvangen digitale bestanden met Fotografische werken behouden en ieder zulk duplicaat meteen (doen) vernietigen.
12.10. Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de opdrachtnemer.
12.11. Tenzij anders overeengekomen, is de opdrachtgever niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.
12.12. Indien door de opdrachtnemer toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.
12.13. Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de opdrachtnemer.
12.14. Bij inbreuk komt de opdrachtnemer een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de opdrachtnemer gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
12.15. De naam van de opdrachtnemer dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.
12.16. Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de opdrachtnemer een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de opdrachtnemer gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
12.17. Wanneer de opdrachtgever schriftelijk toestemming heeft verkregen het Fotografische werk te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van de opdrachtnemer op deze reproducties wordt aangebracht.
12.18. De opdrachtgever neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de opdrachtnemer in acht.
12.19. Bij schending van bedoelde persoonlijkheidrechten komt de opdrachtnemer een vergoeding toe van tenminste100% van de door de opdrachtnemer gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
12.20. De opdrachtgever die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerde en/of andere rechthebbenden. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer van alle aanspraken te dier zake.

Artikel 13 - Uitvoering en levering van promotiemateriaal
13.1. Wanneer de opdrachtnemer de opdracht krijgt tot levering van speciaal ten behoeve van opdrachtgever bewerkte c.q. samengestelde producten  is opdrachtgever verplicht tot aanlevering van direct reproduceerbaar materiaal van goede kwaliteit.
13.2. Opdrachtnemer is uitsluitend gehouden vooraf een proef ter goedkeuring aan opdrachtgever te zenden indien dat voor het verstrekken van de opdracht schriftelijk door opdrachtgever is bedongen.
13.3. De drukproef wordt geacht te zijn goedgekeurd indien niet binnen vijf werkdagen schriftelijk op de drukproef is gereageerd.
13.4. Alle kosten van het proefdrukwerk of daarmee samenhangend worden afzonderlijk in rekening gebracht en zijn niet begrepen in overeengekomen prijzen tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen.
13.5. Opdrachtnemer zal alle door opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen, ook na beëindiging van de relatie. Zijnerzijds is opdrachtgever gehouden tot geheimhouding ten aanzien van al wat hem bekend word met betrekking tot de onderneming van opdrachtnemer, diens producten en/of diensten.
13.6. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
13.7. De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:
A: de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
B: de dag van ontvangst door opdrachtnemer van de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen en dergelijke;
C: de dag van ontvangst door opdrachtnemer van wat volgens de overeenkomst door opdrachtgever eventueel bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
13.8. Indien de levering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door overmacht, is opdrachtnemer gerechtigd de levering op te schorten, dan wel de overeenkomst voor zover niet uitgevoerd, geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden en betaling te vorderen ter zake van de wel uitgevoerde gedeelten, een en ander zonder gehoudenheid enige schadevergoeding aan opdrachtgever te betalen.
13.9. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor in geval van speciaal ten behoeve van opdrachtgever bewerkte c.q. samengestelde producten maximaal 10% meer of minder dan de overeengekomen hoeveelheid te leveren en te factureren.
13.10. Het in gedeelten zenden van goederen door opdrachtnemer is, na goed overleg vooraf, toegestaan, waarbij iedere zending afzonderlijk betaalbaar is.
13.11. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal levering van zaken af magazijn plaatsvinden in welk geval de zaken worden geacht door opdrachtnemer te zijn geleverd en door opdrachtgever te zijn aanvaard zodra de zaken aan opdrachtgever aangeboden en/of zodra de zaken in of op het vervoermiddel zijn geladen.
13.12. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal het transport plaatsvinden voor risico en rekening van opdrachtgever, ook indien de vervoerder uitdrukkelijk heeft bepaald dat alle transportdocumenten dienen te vermelden dat alle schade ten gevolge van het transport voor rekening en risico van de verzender komt.
13.13. Indien opdrachtnemer aan opdrachtgever monsters ter beschikking stelt is opdrachtgever gehouden de monsters binnen veertien dagen na ontvangst onbeschadigd en in originele verpakking franco te retourneren aan opdrachtnemer.
13.14. Indien opdrachtnemer een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit slechts bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken.
13.15. Bij het leveren van bedrukte goederen kan er altijd 10 % afwijkende of niet deugdelijke goederen tussen zitten. Hiervoor is de opdrachtnemer niet aansprakelijk. Derhalve adviseert de opdrachtnemer altijd een percentage meer te nemen om de percentage ondeugdelijke goederen op te vangen.
13.16. Terugzending mag slechts geschieden na schriftelijke goedkeuring van opdrachtnemer, doch is voor rekening en risico van opdrachtgever en impliceert nimmer enige erkenning van aansprakelijkheid.

13.17. Indien opdrachtgever met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is opdrachtnemer gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. Na terugneming zal opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopsom verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.
13.18. Alle tekeningen, schetsen, schema’s, monsters, modellen, gereedschappen, e.d. die door opdrachtnemer worden gehanteerd blijven ook indien zij aan opdrachtgever ter hand worden gesteld geestelijk en/of fysiek eigendom van opdrachtnemer en mogen derhalve, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, voor geen ander doel dan uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gebruikt te worden.

Artikel 14 - Huur voorwaarden

14.1. Het is mogelijk om voor verhuur bestemde zaken te reserveren. Bij het sluiten van de overeenkomst wordt het tijdstip en de periode waarop de reservering betrekking heeft en de zaken voor opdrachtgever beschikbaar zijn vastgelegd. Indien de opdrachtgever de gereserveerde zaken niet op het overeengekomen tijdstip en periode afneemt, is de opdrachtgever gehouden de huurprijs betrekking hebbend op de overeengekomen huurperiode te voldoen.
14.2. Onverminderd het voorgaande kan de opdrachtgever de reservering voor het tijdstip van de ter beschikking stelling van de gehuurde de zaken annuleren. De annulering dient schriftelijk te geschieden, opdrachtgever zal als dan de navolgende vergoeding aan opdrachtnemer verschuldigd zijn. Zie Artikel 8 Lid 6.
14.3. Opdrachtgever dient het gehuurde voor ingebruikneming visueel te controleren. Indien er gebreken en/of tekorten of andere klachten zijn, dient de opdrachtgever direct contact op te nemen met opdrachtnemer. Door ingebruikneming van het gehuurde komt de afwezigheid van tekorten en/of andere gebreken tussen partijen vast te staan.
14.4. Opdrachtgever is over het gehuurde een waarborgsom verschuldigd. De waarborgsom wordt vastgesteld naar evenredigheid van het gehuurde en de overeengekomen  huurperiode. Indien opdrachtgever verlenging van de huurovereenkomst wenst, dient de opdrachtgever uiterlijk op de dag van verlenging een email te sturen naar de opdrachtnemer, waarop de opdrachtnemer akkoord kan geven. De eventuele extra kosten hiervoor zullen op de borg ingehouden worden.
14.5. De opdrachtgever verplicht zich het gehuurde correct en slechts overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst te gebruiken. In het bijzonder rust op de opdrachtgever de verplichting om:
A. Het gehuurde overeenkomstig de veiligheid- en bedieningsvoorschriften, welke hem bij levering van het gehuurde zijn overhandigd, te gebruiken voor zover van toepassing.
B. Het gehuurde slechts voor die doeleinden te gebruiken waarvoor het gehuurde is bestemd.
C. Het gehuurde zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer onder te verhuren, weder te verhuren en/of aan derden ter beschikking te stellen.
D. opdrachtnemer te vrijwaren van aanspraken van derden op het gehuurde.
E. opdrachtnemer te allen tijde toegang tot het gehuurde te verschaffen.
F. Geen veranderingen aan het gehuurde aan te brengen.
G. Er voor zorg te dragen dat het gehuurde niet voor onbevoegden en/of ander derden toegankelijk is.
H. Het gehuurde na afloop van de huurperiode het gehuurde schoon en in goede staat aan opdrachtnemer te retourneren.
I. Alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde door opdrachtgever en/of derden te vergoeden aan opdrachtnemer.
14.6. Schade aan het gehuurde zaken welke tijdens de huurperiode ontstaan, dient onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 48 uur na het ontstaan ervan, aan opdrachtnemer te worden gemeld. De opdrachtgever verplicht zich de aan het gehuurde door zijn toedoen of omstandigheden die rechtens voor zijn risico komen, ontstane schade aan opdrachtnemer te vergoeden tegen de dagwaarde. Daarnaast blijft opdrachtgever aansprakelijk voor alle overige gevolge door opdrachtnemer geleden of nog te lijden schade.
14.7. Voor zoekgeraakte zaken, waarvoor door opdrachtnemer reeds de dagwaarde aan de opdrachtgever is berekend en later alsnog door opdrachtgever worden gevonden en geretourneerd aan opdrachtnemer, betaalt de opdrachtgever een bedrag gelijk het aantal dagen dat opdrachtgever de gehuurde zaken in zijn bezit heeft gehad. Dit bedrag wordt verrekend met de aan opdrachtgever in rekening gebrachte kosten op basis van de dagwaarde van de zoekgeraakte zaken.
14.8. De opdrachtgever wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht of hij aan het verlies, diefstal of het onbruikbaar of waardeloos maken van de verhuurde zaken, onderdelen en/of toebehoren schuld heeft. De opdrachtgever is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van de gehuurde zaken, gezien het feit dat de opdrachtgever een plicht tot teruggave heeft, welke niet wordt opgeheven, ook niet door toeval, of ingreep van een derde.
14.9. Opdrachtgever  verklaart zich er op voorhand mee akkoord, dat bij een door opdrachtnemer geschat schadebedrag van € 500,– of meer, een expertise kan worden uitgevoerd door een door opdrachtnemer aangewezen erkend onafhankelijk expertisebureau en dat bij een schade beneden € 500,– expertise wordt uitgevoerd door opdrachtnemer .De door opdrachtnemer gemaakte kosten, voor een expertise door een erkend onafhankelijk expertisebureau, ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie en of reiniging der zaken, komen geheel voor rekening van de opdrachtgever indien blijkt dat de schade een gevolg is van een aan de opdrachtgever toerekenbare tekortkoming.
14.10. De huurovereenkomst kan te allen tijde door partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd. De opzegging door de opdrachtgever kan slechts geschieden met gelijktijdige terugbezorging van de gehuurde zaken bij opdrachtnemer en door betaling van het verschuldigde huurbedrag voor de resterende huurperiode zoals overeengekomen in de huurovereenkomst. De opzegging van de huurovereenkomst door opdrachtnemer kan slechts geschieden indien de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van deze huurovereenkomst, ingeval van faillissement, surseance van betaling, onder curatele of bewindstelling, of de liquidatie van huurders onderneming, dan wel indien de opdrachtgever een natuurlijke persoon betreft, onverminderd verhuurders recht op vergoeding van schade. Ook wanneer de opdrachtgever daarbij zelf niet aanwezig is/was (bij retournering van de gehuurde zaken door een derde), is de controle door opdrachtnemer bindend.
14.11. Bij het eindigen van de huurperiode dienen de gehuurde zaken, als waarin deze zijn verstrekt geheel gereinigd, weer ter beschikking van opdrachtnemer te worden gesteld. Indien bij teruggaaf van de gehuurde zaken deze gebreken vertonen, beschadigd zijn dan wel in het geheel ontbreken, is opdrachtnemer gerechtigd reiniging- en/of reparatie- en/of de vervangingswaarde van de gehuurde zaken indien deze lager is, aan opdrachtgever in rekening te brengen.
14.12. Als de gehuurde zaken niet terstond na het verstrijken van de huurtermijn aan opdrachtnemer wordt geretourneerd, verkeert opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan schadevergoeding aan opdrachtnemer verschuldigd, welke bestaat uit twee maal de huurprijs voor iedere dag dat de opdrachtgever nalaat om de gehuurde zaken na het verstrijken van genoemde huurtermijn aan opdrachtnemer te retourneren, met als maximum de nieuwwaarde van de gehuurde zaken.
14.13. Opdrachtgever kan nimmer eigenaar van de gehuurde zaken worden. Indien de opdrachtgever de gehuurde zaken, om welke reden dan ook niet aan opdrachtnemer terugbrengt of terug laat bezorgen, dient de opdrachtgever aan verhuurderde vervangingswaarde van de gehuurde zaken te voldoen, onverminderd verhuurders recht op betaling van de huursom en/of eventuele schadevergoeding.
14.14. Indien  het gehuurde vroeger wordt geroutineerd dan afgesproken, is géén restitutie van het huurbedrag mogelijk.
14.15. Het gehuurde dient uitsluitend te worden gebruikt waarvoor het is bedoeld volgens de reglementen van de opdrachtnemer.

Artikel 15 - Leveringstermijnen
15.1. Indien de opdrachtgever de verhuurde of geleverde producten en/of diensten voor of op het afgesproken tijdstip van levering niet in ontvangst neemt, wordt de opdracht alsnog in rekening gebracht volgens de overeenkomst, eventueel vermeerderd met de kosten voor geleden schade en/of extra onkosten geleden door de opdrachtnemer.
15.2. Het verzoek door de opdrachtgever om de leveringsdata te wijzigen, kan alleen in onderling overleg en na schriftelijke bevestiging van de opdrachtnemer. Alle kosten voortvloeiend uit deze wijziging komen ten laste van de opdrachtgever.
15.3. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door een toeleverancier de termijn overschreden, dan is in geen geval de opdrachtnemer aansprakelijk voor de gevolgen van welke aard dan ook.
15.4. De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de goederen conform de opdrachtbevestiging.
15.5. De afgeleverde goederen dienen door de opdrachtgever te worden gecontroleerd.
15.6. Iedere levering van zaken door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van enige overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.
15.7. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever, tenzij franco levering is overeengekomen. De opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het vervoer. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data d.m.v. het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel. Het aannemen van zaken van de opdrachtnemer door de vervoerder geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.
15.8. De opdrachtnemer is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van de opdrachtgever.
15.9. Een door de opdrachtnemer opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. De opdrachtnemer is ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem in gebreke heeft gesteld.
15.10. De binding van de opdrachtnemer aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien de opdrachtgever wijziging in de specificaties van het werk wenst, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of het geringe oponthoud de opdrachtnemer in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door hem planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit.
15.11. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door de opdrachtnemer mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van vragen van de opdrachtnemer, het voorkomen van gebrekkige toeleveringen.
15.12. Bij niet-naleving door de opdrachtgever van het in het vorige lid van dit artikel is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is de opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door de opdrachtnemer nodig is. De opdrachtnemer is alsdan, onverlet de hem krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal de opdrachtnemer de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.
15.13. De opdrachtnemer is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijk prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is. Indien de in het eerste lid van dit artikel bedoelde termijn van 14 dagen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldig en alert opdrachtgever als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van de opdrachtnemer voor de opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk is.
15.14. De prestatie van de opdrachtnemer geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

Artikel 16 - Betaling
16.1.  Bij het afsluiten van de overeenkomst boven een bedrag van € 500,- vindt er door de opdrachtgever een voorschot betaling plaats van 40 % van het geoffreerde bedrag. Dit bedrag dient te worden betaald binnen de daarvoor gestelde termijn van 14 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk tussen opdrachtgever en de opdrachtnemer anders is overeengekomen. De opdrachtgever ontvangt binnen 14 dagen na het leveren van diensten en/of goederen een tweede factuur voor het restant van het geoffreerde bedrag tezamen met eventuele nacalculatie . Dit bedrag dient uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
16.2.  De opdrachtgever die niet tijdig betaald, is van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. De opdrachtnemer is in dat geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, dan wel volledige nakoming te vorderen. De opdrachtnemer is gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten en opdrachtgever is als dan een rente verschuldigd van 2 % per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het op eisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
16.3.  In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
16.4.  Is opdrachtgever in gebreke en/of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15 % over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 100,00 en onverminderd de BTW en onverminderd eventuele proces- en executiekosten.
16.5.  Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.
16.6. De opdrachtnemer behoud zich het recht het bedrag ineens op te eisen indien daarvoor gegronde redenen zijn.
16.7. Voorts is de opdrachtnemer gerechtigd prijsstijgingen betreffende toeleveranciers door te berekenen aan opdrachtgever indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen en producten zijn gestegen.
16.8. Bovendien mag de opdrachtnemer het overeengekomen bedrag op de offerte verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan de opdrachtnemer, dat in redelijkheid niet van de opdrachtnemer mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. de opdrachtnemer zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het bedrag in kennis stellen. de opdrachtnemer zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
16.9. Indien de opdrachtnemer hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding door de opdrachtgever in aanmerking.
16.10. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus, verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van € 100,00.

16.11. De betalingsproces is als volgt. Als de opdrachtgever tijdig betaald dan is alleen stap 1 van toepassing. De volgende stappen gelden als de betaling uitblijft.

Stap 1 – Factuur 
- Betalingstermijn van 14 dagen.

Stap 2 – Herinnering 
- De opdrachtgever ontvangt een herinnering als het bedrag van de factuur niet binnen 14 dagen op de rekening staat van de opdrachtnemer.

Stap 3 – Aanmaning 
- De opdrachtgever ontvangt een aanmaning als het bedrag van de factuur niet binnen 14 dagen na dagtekening van de herinnering op de rekening staat van de opdrachtnemer. Naast de aanmaning word € 15,00 administratiekosten in rekening gebracht.

Stap 4 – Slotsommatie 
- Mocht de betaling niet binnen zijn op de vervaldatum van de aanmaning, dan worden er buitenrechtelijk kosten in rekening gebracht van 15% van de hoofdsom . Een rente van 2 % per maand word hierbij ingesteld.

Stap 5 – Vordering betaling via incassobureau 
- Het incassobureau zal met de opdrachtgever een betalingsregeling treffen. Alle kosten aangaande de vorderingen van betaling via het incassobureau komen ten kosten van de opdrachtgever.

Stap 6 – Vordering betaling naar kantonrechter 
- De vorderingen van betaling worden voorgesteld en bepaald door de kantonrechter. De gerechtelijke kosten komen ten kosten van de opdrachtgever.

Artikel 17 - Aansprakelijkheid
17.1. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs.
17.2. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
17.3. De opdrachtnemer is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever.
17.4. De opdrachtnemer is eveneens niet aansprakelijk voor schade aan door hem van de opdrachtgever ontvangen en door de opdrachtnemer te bedrukken, te bewerken of te verwerken materiaal of producten, indien de opdrachtgever de opdrachtnemer niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van deze materialen of producten en deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.
17.5. Indien de opdrachtnemer ter zake van enige schade, waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever hem ter zake volledig vrijwaren en de opdrachtnemer alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.
17.6. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eigenschappen als houdbaarheid, hechting, glans, kleur, licht- of kleurechtheid of slijtvastheid indien de opdrachtgever niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van de door hem aangeleverde materialen of producten en niet deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.

Artikel 18 - Klachten
18.1. klachten dienen binnen 7 dagen schriftelijk kenbaar te worden gemaakt bij de opdrachtnemer.  Na deze periode heeft de opdrachtgever geen zeggenschap meer op vorderingen de geleverde diensten en producten.
18.2. Mocht de opdrachtgever in zijn gelijk worden gesteld dan is het alsnog aan de opdrachtnemer welke oplossingen hij hiervoor bedenkt. De opdrachtgever is niet gerechtigd deze oplossingen niet te aanvaren en als nog een terugvordering van kosten te verhalen

Artikel 19 - Vrijwaring
19.1. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
19.2. Indien opdrachtgever aan de opdrachtnemer  informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 20 - Overmacht
20.1.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen.
20.2. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.
20.3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
20.4. Tekortkomingen van de opdrachtnemer in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.
20.5. Tekortkomingen van de opdrachtnemer in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en/of ernstige storingen in het bedrijf van opdrachtnemer of van haar opdrachtnemers, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke materialen en fabrikanten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

Artikel 21 - Geheimhouding
21.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
21.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 22 - Geschillen
22.1. Geschillen kunnen met uitsluiting van de Burgerlijke rechter worden beslecht door een (branche) Commissie.
22.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 23 - Auteursrecht
23.1. De opdrachtgever garandeert de opdrachtnemer, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de opdrachtgever ontvangen zaken zoals kopij, zetsel, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens even bedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.
23.2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft de opdrachtnemer steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.
23.3. Alle door de opdrachtnemer vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, half fabrikanten en hulpmiddelen en met name zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, clichés, films, micro- en macromontages, drukplaten, zeefdrukvormen, diepdrukcilinders, typen, stansmessen en -vormen, (folie) preeg vormen, stempelplaten en randapparatuur, blijven het eigendom van de opdrachtnemer, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of de factuur zijn vermeld.

Artikel 24 - Bewaring van zaken
24.1. De opdrachtnemer is niet gehouden
de bedoelde zaken voor de opdrachtgever te bewaren. Indien de opdrachtnemer en de opdrachtgever overeenkomen dat deze zaken door de opdrachtnemer zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en zonder dat de opdrachtnemer instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.
24.2. De opdrachtnemer zal het, door de opdrachtgever in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan hem toevertrouwde zaken, bewaren met de zorg van een goed bewaarder.
24.3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, draagt de opdrachtgever tijdens de bewaring alle risico’s ten aanzien van de bedoelde zaken. De opdrachtgever dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten.
24.4. De opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen dat er, voorafgaande aan de verstrekking aan de opdrachtnemer van kopij, een tekening, ontwerp, een fotografische opname of een informatiedrager, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt. De opdrachtgever dient deze onder zich te houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de bewaring door de opdrachtnemer worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient de opdrachtgever de opdrachtnemer op verzoek tegen vergoeding van materiaalkosten een nieuw exemplaar te verstrekken.

Artikel 25 - Toepasselijk recht
25.1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
25.2. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 100 van het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zullen alle geschillen worden beslecht door de bevoegde Rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van opdrachtnemer.

 

Share |